Путь к себе
Добро пожаловать, прекрасный человек. Здесь ты найдешь то, что искал, а также можешь сам проявить себя в любой из категорий.

Зарегистрируйся и попади в нашу дружную компанию:
Путь к себе

Предназначение, кармические задачи, астрологическая помощь, аюрведа, сатсанг, йога и много всего полезного
 
ФорумФорум  КалендарьКалендарь  ЧаВоЧаВо  ПоискПоиск  ПользователиПользователи  ГруппыГруппы  РегистрацияРегистрация  Вход  

Поделиться
 

 Вишну Сахасранама Стотра - 1000 имен Бога

Перейти вниз 
АвторСообщение
Admin
Admin
Admin

Сообщения : 337
Дата регистрации : 2016-09-05

Вишну Сахасранама Стотра - 1000 имен Бога Empty
СообщениеТема: Вишну Сахасранама Стотра - 1000 имен Бога   Вишну Сахасранама Стотра - 1000 имен Бога Icon_minitimeПн Окт 23, 2017 1:26 pm

Есть много мантр, молитв, гимнов, и один из могущественных это Вишну Сахасранама стотра - ежедневное или еженедельное ее повторение - это отличное средство при любых проблемах в жизни, плохих периодах, сглазах, болезнях и тд.

Вишну Сахасранама Стотра - 1000 имен Бога


Дхйанам

щаантаакаарам бхуджага щайанам падманаабхам сурещам

Вищваадхаарам гагана-садрыщам мегхаварна щубхаангам

Лакшмии-каантам камала-найанам йогибхир-дхйаана гамйам

Ванде вишнъум бхава-бхайа-харам сарва-локаика-наатхам
(эти слова: медитация, настройка на повторение стотры - лицом на восток и всю стотру или ее часть: читать лицом на восток)атха щри Вишнъу сахасранаама стотрам (перевод:сейчас буду повторять Вишну Сахасранама стотру, далее идет сама стотра):

вищвам вишнъур вашаткааро Бхуута бхавйа бхават прабхух

Бхуутакрыд бхуутабхрыд бхааво Бхуутаатмаа бхуута бхааванахПуутаатмаа парамаатмаа ча муктаанаам парамаа гатих

Авйайах пурушах саакшии кшетрагньо акшара ева чаЙого йогавидаам нетаа прадхаана пурушещварах

Наарасимхавапух щриимаан кещавах пурушоттамахСарвах щарвах щивах стхаанъур бхуутаадир нидхиравйайах

Самбхаво бхаавано бхартаа прабхавах прабхуриищварахСвайамбхуух щаамбхураадитйах пушкараакшо махаасванах

Анаади нидхано дхаатаа видхаатаа дхаатуруттамахАпрамейо хрышиикещах падманаабхо амарапрабхух

Вищвакармаа мануштваштъаа штхавиштхах стхавиро дхрувахАграахйах щаащватах крышнъо лохитаакшах пратарданах

Прабхуутастрикакубдхаама павитрам мангалам парамИищаанах праанъадах праанъо джйештхах щрештхах праджаапатих

Хиранъйагарбхо бхуугарбхо маадхаво мадхусууданахИищваро викрамии дханвии медхаавии викрамах крамах

Ануттамо дураадхаршаах крытагньах крытираатмаваанСурещах щаранъам щарма вищваретаах праджаабхавах

Ахах самвасаро вйаалах пратйайах сарвадарщанахАджах сарвещварах сиддхах сиддхих сарваадирачйутах

Врышаакапирамейаатмаа сарвайога винихсрытахВасурвасуманаах сатйах самаатмаасаммитах самах

Амогхах пунъдъариикаакшо врышакармаа врышаакрытихРудро бахущираа бабхрур вищва йоних щучи щраваах

Амрытах щащвата стхаанъур вараарохо махаа тапаахСарвагах сарвавид бхаанур вишваксено джанаарданах

Ведо ведавида-вйанго ведаанго ведавит кавихЛокаадхйакшах сураадхйакшо дхармаа-дхйакшах крытаа-крытах

Чатураатмаа чатурвйууха-щчатурдамштра-щчатур-бхуджахБхрааджишнъур бходжанам бхоктаа сахишнъур джагадаадиджах

Анагхо виджайо джетаа вищва-йоних пунарвасухУпендро вааманах праамщурамогхах щучируурджитах

Атииндрах самграхах сарго дхрытаатма нийамо йамахВедйо ваидйах садаа-йогии виирахаа маадхаво мадхух

Атииндрийо махаамаайо махотсаахо махаабалахМахаабуддир махаавиирйо махаащактир махаадйутих

Анирдещйавапух шриимаан амейаатмаа махаадридхрикМахешваасо махиибхартаа щрииниваасах сатаам гатих

Анируддхах сураанандо говиндо говидаам патихМариичир-дамано хамсах супарно бхуджаготтамах

Хиранъйа-наабхах сутапаах падманаабхах праджаапатихАмрытйух сарвадрык симхах сандхаатаа сандхимаан стхирах

Аджо дурмаршанъах щаастаа вищрутаатмаа сураарихааГурур-гурутамо дхаама сатйах сатйа-параакрамах

Нимишо анимишах срагвии ваачаспатир-удаарадхиихАгранъиир-грааманъиих щриимаан нйаайо нетаа самииранъах

Сахасра-муурдхаа вищваатмаа сахасраакшах сахасрапаатАавартано ниврыттаатмаа самврытах сампрамарданах

Ахах самвартако вахнир-анило дхаранъиидхарахСупрасаадах прасаннаатмаа вищвадхрыг-вищвабхуг-вибхух

Саткартаа саткрытах саадхур-джахнур-наараайанъо нарахАсанкхйейо апрамейаатма вищиштах щиштъакрыччхучих

Сиддхаартхах сиддха-санкалпах сиддхидах сиддхисаадханахВрышаахии врышабхо вишнъур-врышапарваа врышодарах

Вардхано вардхамаанащча вивиктах щрути-саагарахСубхуджо дурдхаро ваагмии махендро васудо васух

Наикаруупо брыхад-руупах щипи-виштъах пракаащанахОджас-теджо-дйути-дхарах пракаащаатмаа пратаапанах

Рыддхах спаштъаакшаро мантра-щчандраамщур-бхааскарад-йутихАмрытаамщуудбхаво бхаанух щащабиндух сурещварах

Аушадхам джагатах сетух сатйа-дхарма-параакрамахБхуута-бхавйа-бхаваннаатхах паванах паавано-аналах

Каамахаа каамакрыт-каантах каамах каамапрадах прабхухЙугаадикрыд-йугааварто наикамаайо махаащанах

Адрыщйо вйакта-руупащча сахасраджит-анантаджитИштъо-авищиштъах щиштъештъах щикхандъии нахушо врышах

Кродхахаа кродхакрыт-картаа вищва-баахур-махиидхарахАчйутах пратхитах праанъах праанъадо ваасаваануджах

Апааннидхир-адхиштхаанам-апраматтах пратиштхитахСкандах сканда-дхаро дхурйо варадо ваайу-вааханах

Ваасудево брыхад-бхаанур-аадидевах пурандарахАщока-стааранъа-стаарах щуурах щаурир-джанещварах

Анукуулах щатаавартах падмии падма-нибхекшанъахПадманаабхо-аравиндаакшах падмагарбхах щариирабхрыт

Махарддхир-рыддхо врыддхаатмаа махаакшо гарудъа-дхваджахАтулах щарабхо бхиимах самайагньо хавир-харих

Сарвалакшана-лакшанъйо лакшмииваан самитинджайахВикшаро рохито маарго хетур-даамодарах сахах

Махиидхаро махаабхааго вегаваанамитаащанахУдбхавах кшобханъо девах щриигарбхах парамещварах

Каранъам кааранъам картаа викартаа гахано гухахВйавасаайо вйавастхаанах самстхаанах стхаанадо дхрувах

Парарддхих парама-спаштъастуштъах пуштъах щубхекшанъахРаамо вираамо вираджо маарго нейо найо-анайах

Виирах щактиматаам щрештхо дхармо дхармавидуттамахВаикунтхах пурушах праанъах праанъадах пранъавах прытхих

Хиранйагарбхах щатругхно вйаапто ваайур-адхокшаджахРытух сударщанах каалах парамештии париграхах

Уграх самватсаро дакшо вищраамо вищвадакшинъахВистаарах стхаавара-стхаанъух прамаанъам бииджамавйайам

Артхо-анартхо махаакощо махаабхого махаадханахАнирвиннъах стхавиштхо-абхуур дхармайуупо махаамакхах

Накшатра-немир-накшатрии кшамах кшаамах самииханахЙагньа иджйо махеджйащча кратух сатрам сатаам гатих

Сарвадарщии вимуктаатмаа сарвагньо гньаанамуттамамСувратах сумукхах суукшмах сугхошах сукхадах сухрыт

Манохаро джитакродхо виирабаахур-видааранъахСваапанах сваващо вйаапии наикаатмаа наикакармакрыт

Ватсаро ватсало ватсии ратнагарбхо дханещварахДхармагуб-дхармакрыд-дхармии садасаткшарам-акшарам

Авигньаатаа сахасраамщур-видхаатаа крыта-лакшанъахГабхастинемих саттвастхах симхо бхуута-махещварах

Аадидево махаадево девещо девабхрыд-гурухУттаро гопатиргоптаа гньаанагамйах пураатанах

Щариира-бхуута-бхрыд-бхоктаа капииндро бхууридакшинъахСомапо-амрытапах сомах пуруджит-пурусаттамах

Винайо джайах сатйасандхо даащаархах саатватаам-патихДжииво винайитаа-саакшии мукундо-амита-викрамах

Амбхонидхир-анантаатмаа маходадхищайо-антакахАджо махаархах сваабхаавйо джитаамитрах прамоданах

Аанандо нандано нандах сатйа-дхармаа тривикрамахМахарших капилаачаарйах крытагньо мединии-патих

Трипада-стридащаа-дхйакшо махаащрынгах крытаантакрытМахаавараахо говиндах сушенъах канакаангадии

Гухйо габхииро гахано гуптащчакра-гадаадхарахВедхаах сваанго-аджитах крышнъо дрыдъхах санкаршанъо-ачйутах

Варунъо ваарунъо врыкшах пушкараакшо махааманаахВхагаваан бхагахаанандии ванамаалии халаайудхах

Аадитйо джйотираадитйах сахишнъур-гатисаттамахСудханваа кхандъапаращур-даарунъо дравинъапрадах

Дивахспрык сарвадрыг-вйаасо ваачаспатир-айониджахТрисаамаа саамагах саама нирваанъам бхешаджам бхишак

Санйааса-крыччхамах щаанто ништхаа щаантих параайанъамЩубхаангах щаантидах сраштаа кумудах кувалещайах

Гохито гопатир-гоптаа врышабхаакшо врышаприйахАнивартии ниврыттаатмаа санкшептаа кшемакрыччхивах

Щрииваста-вакшаах щрииваасах щриипатих щрииматаам-варахЩриидах щриищах щрииниваасах щриинидхих щриивибхааванах

Щриидхарах щриикарах щрейах щрииманлока-трайаащрайахСвакшах свангах щатаанандо нандир-джйотир-ганъещварах

Виджитаатмаавидхейаатмаа саткииртищчхинна-самщайахУдиирнъах сарватащчакшур-аниищах щаащвата-стхирах

Бхуущайо бхуушанъо бхуутир-вищоках щоканаащанахАрчишмаан-арчитах кумбхо вищуддхаатма вищодханах

Анируддхо-апратиратхах прадйумно-амитавикрамахКааланеминиха виирах щаурих щураджанещварах

Трилокаатмаа трилокещах кещавах кещиха харихКаамадевах каамапаалах каамии каантах крытаагамах

Анирдещйа-вапур-вишнъур-вииро-ананто дхананджайахБрахманъйо брахмакрыд брахмаа брахма брахма-вивардханах

Брахмавид браахманъо брахмии брахмагньо браахманъа-прийахМахаакрамо махаакармаа махаатеджаа махорагах

Махаакратур-махаайаджваа махаайагньо махаахавихСтавйах ставаприйах стотрам стутих стотаа ранъаприйах

Пуурнъах пуурайитаа пунъйах пунъйа-кииртиранаамайахМаноджавастииртхакаро васуретаа васупрадах

Васупрадо ваасудево васур-васуманаа хавихСадгатих саткрытих саттаа садбхуутих сатпараайанах

Щуурасено йадущрештхах санниваасах суйаамунахБхуутааваасо ваасудевах сарваасу-нилайо-аналах

Дарпахаа дарпадо дрыпто дурдхаро-атхаапарааджитахВищвамууртир-махаамууртир-дииптамууртир-амууртимаан

Анекамууртир-авйактах щатамууртих щатаананахЭко наиках савах ках ким йаттат падам-ануттамам

Локабандхур-локанаатхо маадхаво бхакта-ватсалахСуварнъа-варнъо хемаанго вараанга-щчанданаангадии

Виирахаа вишамах щуунйо гхрытаащиира-чалащчалахАмаании маанадо маанйо локасваамии трилока-дхрык

Сумедхаа медхаджо дханйах сатйамедхаа дхараадхарахТеджоврышо дйути-дхарах сарващастра-бхрытаам варах

Праграхо ниграхо вйагро наикащрынго гадааграджахЧатурмууртир-чатурбааху-щчатурвйууха-щчатургатих

Чатураатмаа чатурбхаава-щчатурведавид-екапаатСамааварто-аниврыттаатмаа дурджайо дуратикрамах

Дурлабхо дургамо дурго дурааваасо дураарихааЩубхаанго локасаарангах сутантустанту-вардханах

Индракармаа махаакармаа крытакармаа крытаагамахУдбхавах сундарах сундо ратнанаабхах сулочанах

Арко вааджасанах щрынгии джайантах сарва-виджджайииСуварнъа-биндур-акшобхйах сарва-ваагиищварещварах

Махаахрадо махаагарто махаабхууто махаанидхихКумудах кундарах кундах парджанйах паавано-анилах

Амрытаамщо-амрытавапух сарвагньах сарватомукхахСулабхах сувратах сиддхах щатру-джиччхатру-таапанах

Нйагродхо-адумбаро-ащваттха-щчаанъуу-раандхра-нишууданахСахасраарчих саптаджихвах саптаидхаах саптавааханах

Амууртир-анагхо-ачинтйо бхайакрыд-бхайа-наащанахАнъур-брыхат-крыщах стхууло гунъабхрын-ниргунъо махаан

Адхрытах свадхрытах сваасйах праагвамщо вамщавардханахБхаарабхрыт катхито йогии йогиищах сарва-каамадах

Аащрамах щраманъах кшаамах супарнъо ваайу-вааханахДханурдхаро дханурведо дандъо дамайитаа дамах

Апарааджитах сарвасахо нийантаа-анийамо-айамахСатваваан саатвиках сатйах сатйа-дхарма-параайанъах

Абхипраайах прийаархо-архах прийакрыт приитивардханахВихаайасагатир-джйотих суручир-хутабхуг-вибхух

Равир-вирочанах суурйах савитаа равилочанахАнанто хутабхуг-бхоктаа сукхадо наикаджо-аграджах

Анирвиннъах садаамаршии локаадхиштхаанамад-бхутахСанаат-санаатана-тамах капилах капиравйайах

Свастидах свастикрыт-свасти свастибхук-свастидакшинъахАраудрах кундъалии чакрии викрамйуурджита-щаасанах

Щабдаатигах щабдасахах щищирах щарвариикарахАкруурах пещало дакшо дакшинъах кшаминъаам-варах

Видваттамо виитабхайах пунъйа-щраванъа-кииртанахУттааранъо душкрытихаа пунъйо духсвапна-наащанах

Виирахаа ракшанъах санто джииванах парйавастхитахАнантаруупо-анантащриир-джитаманйур-бхайаапахах

Чатуращро габхиираатмаа видищо вйаадищо дищахАнаадир-бхуурбхуво лакшмиих сувииро ручираангадах

Джанано джанаджанмаадир-бхиимо бхиима-параакрамахАадхааранилайо-адхаатаа пушпахаасах праджаагарах

Уурдхвагах сатпатхаачаарах праанъадах пранъавах панъахПрамаанъам праанъанилайах праанъабхрыт-праанъаджииванах

Таттвам таттвавидекаатмаа джанмамрытйу-джараатигахБхуурбхувах свастарустаарах савитаа прапитаамахах

Йагньо йагньапатир-йаджваа йагньаанго йагньа-вааханахЙагньабхрыд йагньакрыд йагньии йагньабхуг йагньасаадханах

Йагньаантакрыд йагньагухйам-аннаманнаада ева чаАатмайоних свайанджаато ваикхаанах саамагаайанах

Девакии-нанданах сраштъаа кшитиищах паапанаащанахЩанкхабхрыннандакии чакрии щаарнгадханваа гадаадхарах

Ратхаангапаанъир-акшобхйах сарва-прахаранъаайудхах |  сарва-прахаранъаайудха ом нама итиванамаалии гадии щаарнгии щанкхии чакрии ча нандакии

щриимаан наараайанъо вишнъур-ваасудэво-абхиракшату | щрии ваасудэво-абхиракшату ом нама ити
- - - -
Источник: http://www.janma.com.ua
Вернуться к началу Перейти вниз
Посмотреть профиль http://lagnesh.ru/
 
Вишну Сахасранама Стотра - 1000 имен Бога
Вернуться к началу 
Страница 1 из 1

Права доступа к этому форуму:Вы не можете отвечать на сообщения
Путь к себе :: МАНТРЫ :: МАНТРЫ-
Перейти: